قیمت سیم و کابل

قیمت سیم و کابل

به علت نوسان در قیمت ها
جهت اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید

نوعسایزقیمت یک متر طول (تومان)
سیم افشان1290
سیم افشان1.5480
سیم افشان2.5750
سیم افشان41100
سیم افشان61900
سیم افشان103000
سیم افشان164000
سیم افشان257800
سیم افشان3510000
سیم افشان5014000
کابل کولری1.5*42200
کابل کولری1.5*52500
کابل زمینی25*17800
کابل زمینی35*111000
کابل زمینی50*117500
کابل زمینی70*125000
کابل زمینی95*136000
کابل زمینی120*144500
کابل زمینی150*152500
کابل زمینی185*169000
کابل زمینی240*190000
کابل زمینی300*1103000
کابل زمینی3*25+1633600
کابل زمینی3*35+1641200
کابل زمینی3*50+2565400
کابل زمینی3*70+3589500
کابل زمینی3*95+50113000
کابل زمینی3*120+70150000
کابل زمینی3*150+70170000
کابل زمینی3*185+95220000
کابل زمینی3*240+120312500
کابل زمینی2*1/52350
کابل زمینی2*2/53100
کابل زمینی2*64200
کابل زمینی2*108900
کابل زمینی2*1614800
کابل زمینی3*1/52800
کابل زمینی3*2/53100
کابل زمینی3*43980
کابل زمینی3*68600
کابل زمینی3*1012900
کابل زمینی3*1619890
کابل زمینی3*2528000
کابل زمینی3*3537000
کابل زمینی4*1/53000
کابل زمینی4*2/54100
کابل زمینی4*46980
کابل زمینی4*611800
کابل زمینی4*1010200
کابل زمینی4*1625500
کابل زمینی4*2537800
کابل زمینی5*1/53900
کابل زمینی5*2/55100
کابل زمینی5*48100
کابل زمینی5*612500
کابل زمینی5*1018700
کابل زمینی5*1629000
کابل زمینی5*2546000
کابل زمینی5*3563000
کابل افشان2*0/75800
کابل افشان2*11050
کابل افشان2*1/51315
کابل افشان2*2/52115
کابل افشان2*43100
کابل افشان2*65100
کابل افشان2*108500
کابل افشان2*1613900
کابل افشان3*0/75950
کابل افشان3*11250
کابل افشان3*1/51850
کابل افشان3*2/52900
کابل افشان3*45600
کابل افشان3*67100
کابل افشان3*1012500
کابل افشان3*1618400
کابل افشان3*2527500
کابل افشان3*3539000
کابل افشان3*5053000
کابل افشان3*7081500
کابل افشان4*0/751215
کابل افشان4*11700
کابل افشان4*1/52300
کابل افشان4*2/54030
کابل افشان4*46100
کابل افشان4*68900
کابل افشان4*1015900
کابل افشان4*1623500
کابل افشان4*2537000
کابل افشان5*1/52860
کابل افشان5*2/55120
کابل افشان5*47600
کابل افشان5*610900
کابل افشان5*1019800
کابل افشان5*1629800
کابل افشان3*35+1636500
کابل افشان3*35+1646500
کابل افشان3*50+2559000
کابل افشان3*50+3598000
کابل افشان3*50+50123000
کابل افشان3*50+70165000
کابل افشان5*2546350
کابل افشان5*3569000
سیم افشان7025630
سیم افشان9529650
سیم افشان12037850
سیم افشان15046580
سیم افشان18561200
سیم افشان24080300
سیم افشان300101520
کابل افشان165600
کابل افشان258900
کابل افشان3512100
کابل افشان5017300
کابل افشان7025400
کابل افشان9529100
کابل افشان12031200
کابل افشان15050200
کابل افشان18561200
کابل افشان24076200
کابل افشان300111300

 

قیمت سینی کابل

قیمت سینی کابل

جهت اطلاع دقیق از قیمت ها با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید

قیمت ها به تومان و بر اساس شاخه دو متری میباشد

سایز سینی کابلورق نمره
0.7
ورق نمره
1
ورق نمره
1.25
ورق نمره
1.5
سینی سایز 5 سانت17900209002890036900
سینی سایز 10 سانت25500270003800047000
سینی سایز 15 سانت30000330004700058000
سینی سایز 20 سانت36000400005700070000
سینی سایز 25 سانت43000480006600080000
سینی سایز 30 سانت48000530007700092000
سینی سایز 40 سانت620007100094000115000
سینی سایز 50 سانت7200081000111000140000
سینی سایز 60 سانت8000096000133000163000